WHATSAPP

YÖNETİM SİSTEMİ

YÖNETİM SİSTEMİ

KALİTE

Soft Yıkama olarak; odak noktamız, ekolojik, sıfır atık ve sürdürülebilir tekstil yıkama alanında kalitemizi sürekli iyileştirmek ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamaktır. Müşterilerimizden gelen tüm geri bildirimleri kalitemizi değerlendirmek ve iyileştirmek için değerli birer araç olarak görürüz.

Hedefe ulaşmak için çizdiğimiz rotada;

• Müşteri beklentilerini karşılamaya,
• Ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerini sağlamaya,
• Kuruluş kültürünün yapı taşı olan çalışanların motivasyonu yüksek, katılımcı, paylaşımcı, inovatif ve kendini sürekli yenileyen ekip üyeleri olmalarını sağlamak için gerekli ortamı sağlamaya,
• Yasal mevzuat şartlarını karşılamaya,
• Geleceğe temiz bir dünya bırakmaya gayret ederiz.

Etik değerlerimiz ve davranış kurallarımız dâhilinde tüm paydaşlarımızla yakın bir ilişki sürdürürüz. Etkili bir tedarikçi geliştirme programı sayesinde, istikrarlı bir şekilde yüksek düzeyde hizmet ve ürün aldığımızdan emin oluruz. Zamanında ve doğru miktarda kaliteli ürün teslim etmenin hem harici hem de dâhili olarak etkili iletişim ve uygun bir planlama metodolojisi ile gerçekleşebileceğine inanırız.

Teknolojik gelişmeleri ve yeni müşteri taleplerini en üst seviyede karşılayabilmek için sürdürebilir bir yönetim stratejisi uygularız.

Soft Yıkama olarak; teknolojik yeniliklerle gerçekleştirdiğimiz sıfır atık felsefesine uygun strike yıkama başta olmak üzere diğer tüm tekstil yıkama hizmetlerimizde, son kullanıcıların çevreye daha az zarar vermesine katkı sağlamaktır. Başta ulusal ve uluslararası olmak üzere ilgili uygunluk yükümlülüklerine, Soft Yıkama ilke ve standartlarına uymak, mümkün olan alanlarda yasal şart ve standartların da ötesine geçilmesi için gerekli iyileştirme çalışmalarını destekleriz.

Sürdürebilir tekstil yıkama faaliyetlerimiz süresince doğal kaynakları korumak için enerji ve su kullanımını en aza indirmek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak, döngüsel ekonominin bir parçası olarak; geri kazanım, geri dönüşüm ve diğer uygun yöntemlerle doğal kaynakların korunmasını teşvik etmek için programlar geliştirmek, tüm süreçlerimizin iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin azaltılmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik süreçlere ve çalışmalara katkı sağlamak gelecek nesillere olan sorumluluğumuzdur.

Çevre politikamızda benimsediğimiz taahhütleri ve çevresel ilkelerimizi tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişileri ile paylaşmak, eğitim programları ve çeşitli kanallar ile çevre bilinçlerini geliştirmek nihai hedefimizdir.

Bu sorumlulukları yerine getirmek için Soft Yıkama:

 • Ürünlerimizin çevresel etkilerine ilişkin değerlendirmeleri, ürün tasarım sürecine dâhil etmek, herhangi bir yeni süreci uygulamaya koymadan önce sürecin çevresel etkilerini değerlendirmek,
 • Tüm yatırım ve tedariklerimizde çevresel etkiler ile risk ve fırsatları değerlendirmek ve mümkün olduğunca olumsuz etkilerin en aza indirilmesini sağlayacak mevcut en iyi teknikleri tercih etmek, ürün ve hizmet satın alırken de aynı özelliği dikkate almak,
 • Çevrenin korunması ve iyileştirilmesine katkı sağlayacak benzer yeni teknolojileri yakından takip ederek, sürdürebilir tekstil yıkama uygulamalarımızı pozitif yönde geliştirmek,
 • Sürdürebilir tekstil yıkama süreçlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin doğal ortama zarar vermesini önlemek için hava, su, gürültü ve toprak kirliliği konusunda sürekli iyileştirme ilkelerini uygulayarak, mümkün olan her yerde ve her zaman kirliliği kaynakta önlemek,
 • Çevre performansımızı artırmak için, çevre yönetim sistemimizi etkin bir şekilde uygulamak, düzenli olarak gözden geçirmek, gerekli hallerde güncellemek ve çevre yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Sürdürebilir tekstil yıkama hizmetlerimizin yaşam döngüsündeki tüm seviyelerde çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek, yerinde atıkların toplanması, depolanması, bertarafı ve geri dönüşümü süreçlerini en iyi çevresel performansla uygulamak ve geliştirmeyi taahhüt ederiz.

Soft Yıkama, Sağlık ve Güvenlik Yasası ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak, yaralanmaları ve hastalıkları önlemek için tüm çalışanlarımızın, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt etmektedir.

Soft Yıkama, bu amacın yerine getirilmesi için tasarlanan kurallar ve prosedürleri kapsayan “0 Tolerans” girişimini kurmuştur. Bu girişim her bir çalışana kendi işini güvenli bir şekilde yapmak için zaman ayırması, güvenli olmayan davranış veya çalışmalarını durdurması yönünde yetki ve sorumluluk veren bir eylem çağrısıdır.

Soft Yıkama, olumlu bir sağlık ve güvenlik kültürünü teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu amacın yerine getirilmesi için bilgi sağlama, eğitim, öğretim ve denetim yoluyla iş sağlığı ve güvenliği kuruluş genelinde aktif bir şekilde desteklenir.

Bu sorumlulukları yerine getirmek için Soft Yıkama:

 • Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerine uymayı,
 • İş kazası ve meslek hastalığı risklerini proaktif bakış açısıyla en aza indirerek hem çalışanlar hem de çevre için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Her zaman en doğru ve akılcı yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği yönetimini ve performansını sürekli iyileştirmeyi, taahhüt etmektedir.

“0 Tolerans” girişiminin kurallarının ve prosedürlerinin geliştirmesi yönünde üst yönetimin tüm çalışanlarına taahhüdü ve desteği tamdır.

Soft Yıkama kurumsal bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul etmekte, kuruluş faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşıdığını ve uygun bir şekilde korunması gerektiğine inanmaktadır. Buna bağlı olarak Soft Yıkama, kurumsal bilginin Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik ile ilgili ortaya çıkabilecek riskleri ve bu risklerin etkilerini en aza indirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedefi gerçekleştirmek için Soft Yıkama;

 • Bilgi Güvenliği Standartlarının gerekliliklerini yerine getirmeyi ve ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamayı,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için sürekli iyileştirme fırsatlarının değerlendirmeyi ve çalışmalarını gerçekleştirmeyi,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmeyi,
 • Bilgi güvenliğinin ihlaline ilişkin raporlamaların yapılabilmesi ve en kısa sürede aksiyonların alınması amacıyla, gerekli organizasyonel yapı, kaynak ve altyapının oluşturulmasının sağlamayı,
 • Bilgi varlıklarımızı korumak için, mevcut en iyi uygulamaları baz alarak varlıkların saklanması, iletilmesi, değiştirilmesi, erişilmesi, işlenmesi faaliyetlerini kontrol altına almayı, görevler ayrılığı prensibi ile süreç içi kontrollerin kurulmuş olmasını sağlamayı,
 • BGYS konularında resmi kurum, kişiler ve ilgili vatandaşla yapıcı çalışma içinde olmayı,

Soft Yıkama olarak; iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riskin yönetilmesi için çalışanlarımıza desteğimiz tamdır.

Soft Yıkama; müşteri odaklı bir firma olmayı, müşterilerine eşsiz ve mükemmel bir müşteri deneyimi yaşatmayı temel amaç olarak benimser. Soft Yıkama kuruluş kültürü ve stratejilerini oluştururken tüm süreçlerinde müşterileri merkeze alır ve sürdürebilir t hizmeti ile müşterilerinin tüm süreçlerine değer katmayı hedeflemektedir.

Bu amaç ve hedefleri gerçekleştirebilmek için Soft Yıkama;

 • Müşterilerin beklentilerinin karşılanması ve aşılması hedefler. Beklentilerin aşılması için, istatistiksel analizler yaparak müşterinin sesine kulak verir.
 • Müşteri ile aynı dil konuşulur ve çalışanların her zaman müşteri gibi düşünmesi sağlar.
 • Müşterilerimizi dinlemek için, müşterilerimizin erişimine açık geri bildirim mekanizmaları kurar ve müşterilerin öneri ve şikâyetleri ile ilgili analizler yapılarak, her müşteriye en kısa sürede dönüş yapar.

Soft Yıkama müşteri ilişkilerini adil, eşit ve tarafsız bir şekilde değerlendirmeyi taahhüt eder.

Kurumsal kimlik ve gelişim, operasyonel güç, entegre sürdürülebilirlik ve çalışanların önemi ve değerini destekleyen Soft Yıkama aşağıdaki hususlara uymayı taahhüt eder.

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi

Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 15 yaşını tamamlamamış veya yasal zorunlu eğitim yaşından küçük işçi istihdam edilmeyeceğini ve tüm iş ortaklarımızın da geçerli yasal zorunluluklara uymalarını sağlayacağını,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi

Sözleşme ile bağlanmış, borca dayalı, kaçak, hükümlü zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı, fazla mesai uygulamasında gönüllülük esasına uymayı,

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkına Saygı Gösterilmesi

Çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık yapma haklarına saygı göstermeyi,

Ayrımcılığın Önlenmesi

Çalışanları ırk, renk, dil, din, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik, cinsel tercih veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi; ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım, terfi, işten çıkarma ve disiplin uygulamalarını da bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,

Disiplin / Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi

Tüm çalışanlara saygılı ve onurlu biçimde davranmayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da kötü muameleye izin vermemeyi,

Etik İş Davranışı

Hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık ve rüşvete müsamaha göstermemeyi,

Tedarikçilerle İlişkiler & Kademeli Etki

Ürün/hizmet aldığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk kapasitelerini ölçmeyi, sonuçları aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,

İşe Alma ve İstihdam

Kuruluş üst yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirmeyi,

Çalışma Hakkına Saygı Gösterilmesi

Kuruluş çalışanlarının iş sözleşmesi doğrultusunda verilen görevleri eksiksiz yerine getirmesini beklerken, çalışanlarının tüm haklarına saygı göstermeyi ve adil bir uygulama yapmayı,

Özel Hayatın Gizliliği Hakkına Gösterilmesi

Çalışanların kendilerine ait bilgileri ve bu bilgilerin kullanılabileceği durumları kontrol etme hakkı özel hayatın gizliliğinin temel koşulu olduğundan Soft Yıkama ise çalışanların özel hayatına saygılı olmayı ve çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi,

Çalışanların Kararlara Katılma Hakkını Sağlanması

Soft Yıkama kuruluşun sadece işletme sahipleri ile yönetilmemesi gerektiğine inandığı için back team ile yönetsel süreçlerini destekler iken uygulamakta olduğu yönetim sistemleri sayesinde çalışanlarının yönetim ile işbirliğini gerçekleştirecek kararlar destek vermesini sağlamayı,

Çalışma Saatleri

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı, yapılması durumunda kanunlarca belirtilen haftalık ve yıllık fazla mesai limitlerine ve müşteri standartlarına uymayı, yapılan fazla mesainin ücretini kanunlarca belirtilen zamlı ücretten hesaplanarak ödemeyi,

Ücret ve Ödemeler

Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, asgari ücret altında işçi çalıştırmamayı, çalışanlara toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı,

Adil Ücret Ödeme

Çalışanlarımıza, kuruluşumuzun ekonomik sürdürülebilirlik göstergeleri, başta ülkemiz ve yaşadığımız bölge şartlarını göz önüne alarak adil bir ücret verebilmek için gerekli çalışmaları gerçekleştirmeyi,

Dinlenme Günleri ve Tatiller

Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılmazlar.

Dilek ve Şikâyetlerin İletilmesi

Her çalışanın dilek ve şikâyetlerini iletebileceği metotları oluşturmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirim yapacağını, çalışanın dilek ve şikâyet bildirimine karşılık kendisine misilleme yapılmayacağını,

Bilgi Edinme Hakkı

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş birliği içerisinde olduğumuz tüm kişi ve/veya kuruluşların bilgi edinme hakkını koruyacağını,

Çalışanların Özgürce Konuşma Hakkı

Çalışanlarımıza düşüncelerini özgürce açıklayabilmeleri için uygun ortamları tesis etmeyi,

Soft Yıkama “sürdürülebilir ve geliştirilebilir” sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi kurumsal bir politika olarak kabul etmektedir. Diğer taraftan kuruluşumuz, doğal kaynakların sınırlı olduğunun bilinciyle bugün ve gelecek için daha iyisini hayata geçirmek amacıyla çalışırken iklim değişikliklerine uyum, sıfır israf ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi konularına odaklanmaktadır. Soft Yıkama ekolojik, sürdürülebilir ve sıfır atık tekstil yıkama mottosuyla kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımını entegre etmektedir.

Soft Yıkama çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde;

 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak,
 • Kuruluş performansını ve üretimin verimliliğini artırmak,
 • Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak,
 • Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak,
 • Paydaşların iklim değişikliği konusunda bilgilerini ve toplumsal bilincini artırmak,
 • Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak,
 • Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmek,
 • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak,
 • Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek,
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda paydaşlarına sunmak,
 • Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket kültürü olarak benimsemek

prensiplerini taahhüt eder.

Bektaş ERDUGAN

Yönetim Kurulu Başkanı

02.01.2021

©2022 Soft Yıkama Sanayi & Ticaret Limited Şirketi